Thủy thủ Hải quân Mỹ bắn chết hai nhân viên quốc phòng rồi tự sát