Thông tin & Đơn ghi danh nhận Hỗ trợ Tiền thuê nhà theo Đạo luật COVID-19/CARES Thành phố Dallas

Đạo luật CARES là gì? 

 Những cư dân Dallas bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 có thể được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà thông qua Đạo luật Hỗ trợ, Cứu trợ và An ninh Kinh tế trong Đại dịch Virus Corona (CARES) của Liên bang.

Chương trình Hỗ trợ Tiền thuê nhà Khẩn cấp, được tài trợ theo ĐẠO LUẬT CARES, là một sáng kiến tài trợ của liên bang dành cho các hộ gia đình và cá nhân có thu nhập thấp bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19 do họ bị mất thu nhập từ việc làm hoặc bị giảm thu nhập và chậm trả tiền thuê nhà.

DHA, Giải pháp Nhà ở cho Bắc Texas được chỉ định là cơ quan hỗ trợ phân bổ các quỹ cứu trợ của Thành phố Dallas. Xin lưu ý, những gia đình hiện đang nhận hỗ trợ nhà ở từ bất kỳ cơ quan/tổ chức chính phủ nào, bao gồm cả DHA, không đủ điều kiện tham gia chương trình này.

Bạn có thể nộp đơn xin hỗ trợ tiền thuê nhà khẩn cấp trực tiếp trên trang web này bằng cách sử dụng biểu mẫu dưới đây. Trước tiên, chúng tôi khuyên bạn nên xem xét kỹ thông tin về tính đủ điều kiện và tài liệu cần thiết cho đơn đăng ký của bạn.

BLUE BOX:

Lên đến 3.000 USD

Chương trình có thể trả tối đa hai tháng tiền thuê nhà quá hạn trực tiếp cho chủ nhà với số tiền lên tới 1.500 USD mỗi tháng.

Yêu cầu về tính đủ điều kiện

Để đủ điều kiện, bạn phải:
Sống ở thành phố Dallas

Là người thuê chính

Có thu nhập hộ gia đình bằng hoặc dưới 80% Thu nhập bình quân của Khu vực

Đã bị ảnh hưởng tài chính bởi COVID-19, do mất việc hoặc giảm giờ làm

Đang trả tiền thuê nhà cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2020

Trễ hạn trả tiền thuê nhà (từ tháng 4 năm 2020 đến nay) do COVID-19 và có nguy cơ mất nhà ở hiện tại

Tuân thủ các điều khoản của hợp đồng thuê hiện tại của quý vị

Chủ nhà sẵn sàng chấp nhận thanh toán thông qua chương trình này

Bạn KHÔNG đủ điều kiện cho chương trình này nếu bạn:

Không sống ở Thành phố Dallas

Hiện đang nhận tiền hỗ trợ nhà ở từ bất kỳ cơ quan/tổ chức chính phủ nào, bao gồm cả DHA

Đã nhận được hỗ trợ thế chấp hoặc tiền thuê nhà theo Đạo luật CARES liên bang

Kiếm được nhiều hơn 80% thu nhập bình quân của khu vực

Sống trong hộ gia đình mà các người đang sống trong ngôi nhà thuộc sở hữu của một thành viên gia đình trực hệ (được xác định là những người có quan hệ huyết thống, hôn nhân hoặc nhận nuôi bao gồm vợ chồng, cha mẹ, cha mẹ kế, con, con riêng, anh, chị, con riêng của bố mẹ, ông bà, cháu và dâu rể.)

Là nhân viên Thành phố và/hoặc là thành viên gia đình trực hệ của nhân viên Thành phố

Là nhân viên DHA và/hoặc là thành viên gia đình ruột thịt của nhân viên DHA

Vi phạm các điều khoản của hợp đồng thuê hiện tại mà có thể là nguyên nhân dẫn đến việc bị trục xuất

Để xác định tính đủ điều kiện, thu nhập của tất cả các thành viên gia đình trưởng thành, (từ 18 tuổi trở lên), sẽ được tính vào, trừ khi họ là sinh viên toàn thời gian.


Thu nhập hộ gia đình bao gồm: 
Tự kinh doanh, TANF, tiền cấp dưỡng, trợ cấp An sinh Xã hội, trợ cấp Cựu chiến binh, thanh toán khuyết tật, hỗ trợ nuôi con, tài sản cho thuê, cổ tức bằng cổ phiếu, thu nhập từ tài khoản ngân hàng, trợ cấp thất nghiệp, tài khoản hưu trí, quà tặng bằng tiền thường xuyên từ bạn bè, gia đình, nhà thờ hoặc các cơ quan xã hội khác, tiền kiếm được từ việc cung cấp dịch vụ và tiền lãi từ tài khoản ngân hàng hoặc đầu tư.
Thông tin bắt buộc

Người nộp đơn phải đồng ý cho nhân viên DHA xác minh mọi thông tin được cung cấp bằng bất kỳ cách nào cần thiết để xác định tính đủ điều kiện cho chương trình. Người nộp đơn sẽ được yêu cầu xác nhận rằng thông tin được cung cấp là đúng, và ai cố tình kê khai sai sự thật sẽ phải chịu sự truy tố của liên bang.

Thông tin này sẽ được giữ bí mật và sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích xác định tính đủ điều kiện của bạn cho chương trình này.
Tài liệu hỗ trợ có thể được yêu cầu để xác định tính đủ điều kiện và phải được cung cấp theo yêu cầu để cho phép DHA xác định tính đủ điều kiện trước khi đơn đăng ký được xem xét.
Để ghi danh, hãy bảo đảmThu nhập Hộ gia đình của quý vị thấp hơn hoặc bằng 80% Thu nhập bình quân của Thành phố Dallas (xem bảng bên dưới) và quý vị chuẩn bị sẵn các tài liệu sau để tải lên cùng với đơn ghi danh trực tuyến. Hình ảnh các tài liệu được chấp nhận.

MỨC THU NHẬP TRUNG BÌNH CỦA KHU VỰC DALLAS LÀ $86.200.
Dưới đây là bảng trình bày về mức 80% Thu nhập Trung bình Khu vực dành cho Thành phố Dallas dựa trên số người trong mỗi hộ gia đình. Thu nhập của quý vị phải bằng hoặc thấp hơn các mức thu nhập này để đủ điều kiện tham gia chương trình.

Tài liệu cần thiết

Dưới đây là danh sách kiểm tra giúp quý vị bảo đảmrằng mình có sẵn tất cả các tài liệu cần thiết để nộp đơn đăng ký.

Thẻ An sinh Xã hội
Giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp

Các trang chính của hợp đồng thuê của bạn, bao gồm các thông tin sau:

Tên đầy đủ của bạn

Tên chủ sở hữu tài sản

Địa chỉ đầy đủ bao gồm số nhà nếu có

Số tiền thuê nhà

Thời hạn thuê (ngày có hiệu lực/ngày kết thúc)

Danh sách người cư trú

Chữ ký có ngày tháng
Bằng chứng thu nhập (có thể là sao kê ngân hàng hoặc phiếu lương)
Bằng chứng mất việc làm (có thể là thư hoặc thông báo từ chủ lao động của bạn)

Cách thực hiện

  • Xác nhận bạn đủ điều kiện
  • Bảo đảm thu nhập Hộ gia đình của quý vị bằng hoặc dưới 80% Thu nhập Trung bình của Thành phố Dallas
  • Đảm bảo rằng bạn có tệp PDF hoặc hình ảnh của các tài liệu cần thiết trên thiết bị và sẵn sàng tải lên
  • Khi bạn đã sẵn sàng mọi thứ, hãy dành ra khoảng 15-20 phút để hoàn thành đơn
  • Khởi chạy ứng dụng trực tuyến trên máy tính, máy tính bảng hoặc thiết bị di động và hoàn tất!

Cách nộp hồ sơ

Xem video hữu ích này để hiểu về chương trình và cách thức hoạt động của chương trình.

 

 

Các câu hỏi thường gặp


Tôi cần chuẩn bị sẵn những tài liệu nào cho đơn đăng ký?

Thẻ An sinh Xã hội

Giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp

Các trang chính của hợp đồng thuê của bạn, bao gồm các thông tin sau:

Tên đầy đủ của bạn

Tên chủ sở hữu tài sản

Địa chỉ đầy đủ bao gồm số nhà nếu có

Số tiền thuê nhà

Thời hạn thuê (ngày có hiệu lực/ngày kết thúc)

Danh sách người cư trú

Chữ ký có ngày tháng

Bằng chứng về thu nhập/mất thu nhập (có thể là sao kê ngân hàng hoặc thư hay thông báo từ chủ lao động của bạn)

Bằng chứng mất việc làm (có thể là thư hoặc thông báo từ chủ lao động của bạn)

Thu nhập hộ gia đình của tôi có đủ điều kiện không?
Để ghi danh, hãy bảo đảmThu nhập Hộ gia đình của quý vị thấp hơn hoặc bằng 80% Thu nhập bình quân của Thành phố Dallas.

Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của tôi chứ?

Không. DHA sẽ thanh toán trực tiếp cho chủ nhà. Chủ nhà phải sẵn sàng chấp nhận thanh toán từ DHA thay cho bạn.

Người nộp đơn được lựa chọn như thế nào?

Để bảo đảmrằng khoản tài trợ được phân bổ công bằng thay mặt cho cư dân trên toàn thành phố Dallas, DHA sẽ chọn ra các đơn ghi danh nhận được trong quá trình ghi danh công khai của quận theo cách rút thăm ngẫu nhiên.

Tôi đã đăng ký từ trước. Tôi có cần ghi danh lại không?

Có. Đây là một chương trình mới do DHA quản lý với một nguồn tài trợ khác những lần trước. Người nộp đơn sẽ không được xem xét cho chương trình cụ thể này trừ khi họ nộp đơn cho DHA theo biểu mẫu dưới đây.

Nếu tôi đã nhận được khoản hỗ trợ tiền thuê nhà từ một cơ quan khác, tôi có đủ điều kiện nhận thêm hỗ trợ tiền thuê nhà không?

Không. Người nộp đơn KHÔNG đủ điều kiện nhận thêm hỗ trợ tiền thuê nhà nếu họ đã nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà từ một cơ quan khác có tài trợ từ ĐẠO LUẬT CARES.

Sẽ mất bao lâu để xử lý đơn đăng ký của tôi?

DHA sẽ chọn những người nộp đơn đủ điều kiện bằng cách rút thăm ngẫu nhiên định kỳ. Các đơn đăng ký được chọn trong rút thăm ngẫu nhiên sẽ được cứu xét thanh toán. Thanh toán sẽ được thực hiện trong vòng một tuần.

DHA không thể xác định tính đủ điều kiện của các đơn ghi danh không đầy đủ. DHA sẽ thông báo cho những người nộp đơn được chọn nếu cần bổ sung thông tin và sẽ cho cho người nộp đơn đủ thời gian để bổ túc thông tin còn thiếu.

Nếu được hỗ trợ, tôi có cần hoàn trả số tiền đã nhận không?

Không. Đây không phải là khoản vay phải trả, khoản hỗ trợ này được cung cấp dưới dạng trợ cấp.

DHA sẽ thông báo cho tôi rằng đơn của tôi được chọn trong rút thăm ngẫu nhiên hàng tuần bằng cách nào?

DHA sẽ thông báo qua email đến những người nộp đơn được chọn. Nếu người nộp đơn không có địa chỉ email, DHA sẽ liên lạc với người nộp đơn qua tin nhắn văn bản hoặc điện thoại.


Tôi có thể liên lạc với ai nếu có thắc mắc?

 

Vui lòng sử dụng biểu mẫu yêu cầu hỗ trợ dưới đây nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần hỗ trợ thêm. Xin lưu ý, có mẫu đơn cụ thể dành riêng cho người nộp đơn và chủ nhà.

Có phải đơn đăng ký này cũng bao gồm hỗ trợ thế chấp không?

 

Không. DHA chỉ quản lý một chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà.

 

Các đơn được nộp sẽ được xem xét thường xuyên và người nộp đơn sẽ được thông báo ngay khi chúng tôi có thông tin cập nhật cần chia sẻ. Chúng tôi dự đoán một khối lượng lớn đơn sẽ được gửi tới, vì vậy hãy kiên nhẫn với chúng tôi. Trân trọng!

Nếu bạn đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện nêu trên, bạn có thể đăng ký nhận hỗ trợ tiền thuê nhà trực tuyến bằng cách nhấp vào Nộp đơn ngay.

Khi bạn nhấp vào đây, một trang web mới sẽ khởi chạy để bạn nộp đơn.

GHI DANH NGAY

Tải xuống hướng dẫn dưới dạng tài liệu PDF

Biểu mẫu yêu cầu hỗ trợ của người nộp đơn

Biểu mẫu yêu cầu của chủ nhà

Để biết thêm thông tin cập nhật về COVID-19 từ Thành phố Dallas, vui lòng truy cập: https://dallascityhall.com/Pages/Corona-Virus.aspx

Bạn có thể xem Thông tin về Lệnh Trục xuất của Thành phố Dallas tại đây:

https://dallascityhall.com/departments/fairhousing/Pages/COVID-19-EVICTION-FACTS.aspx 

Tìm hiểu thêm về DHA, Giải pháp Nhà ở dành cho Bắc Texas

DHA là một Cơ quan Nhà ở Công bằng và Cơ hội Bình đẳng.

TTY: Người khuyết tật có thể liên hệ với Điều phối viên 504/ADA theo số 214-951-8348, 7-1-1 của hỗ trợ Relay Texas, hoặc [email protected]