THAM GIA KIỂM TRA DÂN SỐ 2020

Tổng điều tra dân số năm 2020 sẽ xác định đại diện quốc hội, thông báo hàng trăm tỷ tài trợ liên bang mỗi năm và cung cấp dữ liệu sẽ tác động đến các cộng đồng trong thập kỷ tới như Phúc Lợi An Sinh, Trường Học, Đường Sá. Mỗi gia đình đều nhận một bưu thiếp (postcard) màu xanh của U.S. Census Bureau (nội dung đính kèm).

Chúng ta thể trả lời Thống Kê Dân Số 2020 trên mạng, qua điện thoại hoặc qua thư. Do sự điều chỉnh nhân sự thể theo khuyến cáo từ các cơ quan y tế liên bang, tiểu bang và địa phương về COVID-19, Cục Thống Kê Dân Số đang cố gắng giảm thiểu tác động đến các trung tâm liên lạc của Thống Kê Dân Số 2020.

Trong một số trường hợp hạn chế, sự điều chỉnh nhân sự này đã làm tăng thời gian chờ đợi trả lời cuộc gọi, điều mà đang làm ảnh hưởng đến các đường dây điện thoại khác nhau vào các thời điểm khác nhau. Cục Thống Kê Dân Số đang tích cực tìm cách giảm thời gian chờ đợi này trong khi vẫn tiếp tục hỗ trợ quý vị qua điện thoại bằng tiếng Anh và 12 ngôn ngữ bổ sung.

Cục Thống Kê Dân Số lưu ý rằng tất cả các hộ gia đình đều có thể trả lời trên mạng bất cứ lúc nào tại 2020census.gov bằng những ngôn ngữ sau đây: tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Hàn...

Cục Thống Kê Dân Số cũng có các trang web và các hướng dẫn về Thống Kê Dân Số 2020 bằng 59 ngôn ngữ, bao gồm Ngôn Ngữ Ký Hiệu Hoa Kỳ, bên cạnh các hướng dẫn bằng chữ nổi và chữ in lớn. Truy cập trang web Hỗ Trợ Ngôn Ngữ để tìm hiểu thêm.

Nếu quý vị không nhận được bưu thiếp trên đây hoặc bất cứ những trở ngại liên quan đến việc điền vào các chi tiết của bản Thống Kê Dân Số xin liên lạc:

-Hội Trưởng Hội VAMAS Hoàng Gia Đích: (214) 566-4129

-Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas Jason Lý: (214) 862-6221

-Thái Hóa Lộc Báo Người Việt Dallas: (469) 878-9969