Giới Thiệu

Tuần báo Người Việt Dallas đã chính thức ra mắt vào mùa thu năm 1996, bắt đầu với 24 trang và số ấn bản 5,000 số. Với chủ trương xây dựng một cộng đồng Việt Nam địa phương nổi bật qua nhiều lãnh vực giáo dục, xã hội và truyền thống đặc thù Việt Nam.

Mười năm sau, số trang tăng dần có lúc lên đến 64 trang với 4 sections và hiện nay là 40 trang với nội dung chuyên biệt cho mỗi section. Section A gồm có tin tức, thời sự và tin địa phương. Section B: Văn học – Nghệ thuật. Section C dành cho tôn giáo – Y học – Thể thao và Section D chuyên về lịch sử – phong tục.

Người Việt Dallas được sự ủng hộ các bật cao niên và thế hệ hướng về nguồn.

Thai Hoa Loc – Nhà Xuất Bản

Be the first to comment

Leave a Reply