Ngày đầu đình công tại Pháp: Chuyên chở công cộng gần như bị tê liệt