CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA DALLAS CHUẨN BỊ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2013