CỘNG ĐỒNG DALLAS VÀ HẠT TARRANT CHUẨN BỊ BẦU CỬ NHIỆM KỲ 2020-2023

DFW.- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas và Hạt Tarrant đang bước vào mùa bầu cử cho nhiệm kỳ 2020-2023. Cộng Đồng NVQG Dallas bầu cử theo thể thức đơn danh nhưng Cộng Đồng Hạt Tarrant bầu cử theo thể thức Liên Danh.

Cộng Đồng Dallas đã kết thúc thời hạn ghi danh ứng cử (15 tháng 12 năm 2019). Bà Nguyễn Thái Thủy Trưởng Ủy Ban Vận Động và Tổ Chức đã gửi cho chúng tôi danh sách ứng viên Hội Đồng Quản Trị Nhiệm Kỳ 2020-2023 gồm có 11 người theo thứ tự ghi danh theo thời gian:

1-Nguyễn Thục Huyền Debbie

2-Nguyễn Ngọc Ánh

3-Trần Minh Hiệp

4-Đặng Kim Dung

5-Trần Jimmy

6-Hobbs Hoàng Thủy

7-Huỳnh Quốc

8- Nguyễn Thái

9-Lâm Phú

10- Lý Jason

11-Lý Khánh An

Theo như nội quy, danh sách này không quá 15 người của Hội Đồng Quản Trị và được xem như không bị loại ứng viên nào. Những người cũ còn lại của nhiệm kỳ vừa qua gồm có Lý Jason, Lý Khánh An, Lâm Phú, Trần Minh Hiệp và Nguyễn Ngọc Ánh.

Trong khi đó, Cộng Đồng Hạt Tarrant bắt đầu chuẩn bị buổi họp đầu tiên ngày 29 tháng 12 năm 2019 để thành lập Ủy Ban Vân Động và Tổ Chức Bầu Cử.

Tin Cộng Đồng