BẢN CHÚC THƯ CỤ ÔNG NGUYỄN ĐỨC GIỎI


Dallas, TX.- Thánh lễ cuối cùng tiễn đưa Cụ ông Giuse Nguyễn Đức Giỏi đã diễn ra tại nhà thờ Thánh Phêrô Dallas lúc 10 giờ 40 sáng Thứ Bảy, ngày 16 tháng 2 năm 2019 với sự tham dự đông đảo của đại gia đình nội-ngoại và thân hữu trong một ngày u buồn, lạnh lẽo cuối đông. Ngoài Cha Chánh xứ Phạm Quang Minh Chủ tế còn có sự đồng tế của các Cha Trịnh Đức Hòa, Trịnh Thế Vinh, Nguyễn Viết Tân và Nguyễn Ngọc Thanh…

Bài giảng của linh mục Trịnh Đức Hòa, người gắn liền 25 năm với người quá cố và đặc biệt với người cháu của cụ Giuse Nguyễn Đức Giỏi mà Cha đã nhắc lại ba lần về Đức tin và tinh thần phục vụ trong thời gian cùng làm việc, cùng chia sẻ ngọt bùi tại Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Dẫn đưa từ lời Chúa bắt nguồn từ 8 mối Phúc Thật qua hai ý nghĩa gần như đối nghịch nhau:

-Theo Chúa phải chống Chúa

-Theo Chúa phải vác Thánh giá theo Chúa


Chân dung của Cụ Giuse Nguyễn Đức Giỏi được Cha phát họa 87 năm trong cuộc sống trần thế như một tấm gương sáng. Theo Cha Trịnh Đức Hòa tên Cụ đã nói lên cuộc đời của Cụ: Phải có Đức và Giỏi kèm theo cái Tâm trong sáng. Vẫn theo Cha Hòa tập hồi ký :”Cuộc đấu tranh Ba Làng” là một CHÚC THƯ của Cụ để lại cho con cháu sau này. Một tài liệu vô cùng quý giá, một già tài to lớn hơn cả đền đài vật chất. Cha Hòa cũng khuyên các cháu cố gắng học tiếng Việt để đọc được “Bản Chúc Thư” của ông mình để lại. Một giá trị tinh thần cần phải được lưu giữ và hảnh diện. Đọc để hiểu giá trị của tự do, sự tranh đấu kiên cường của một người Việt nam và để hãnh diện vì người đó là người thân yêu của mình mà hôm nay chúng ta nhỏ lệ tiễn đưa…


Và được sự cho phép của gia đình, bắt đầu trong số báo tuần tới, Người Việt Dallas sẽ khởi đăng tập hồi ký của Cụ Nguyễn Đức Giỏi, bút hiệu Hoài Quốc.

Người Việt Dallas