Thực tế hơn “Đông Châu Liệt Quốc” trăm lần…

 . . Được sống trong thời buổi nầy, coi thế trận nầy, thực tế hơn đọc đi đọc lại “Đông Châu Liệt Quốc” trăm lần. Gần như mỗi tuần, TRUMP xuất một chiêu, nhịp nhàng theo kế hoạch để giúp cho bầu cử QH thành công. . .

                                                     Here’s Why They Hate Him
                                                    https://youtu.be/X_xN0u2d7AI
                                                   Speech to the New World Order
                                                   https://youtu.be/EYozWHBIf8g
                                                    The greatest video of TRUMP
                                                    https://youtu.be/9zNZhsgkKU0
                                                   Trump vs The New World Order
                                                    https://youtu.be/8U2e6bL7IqI

Be the first to comment

Leave a Reply