Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas với bản Nội Quy mới

Kết quả trưng cầu dân ý về bản nội quy mới được thông qua và công bố trong buổi họp thường xuyên của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas ngày 24 tháng 02 năm 2016. Trong buổi họp này cũng đã đề cập việc thành lập ủy ban Bầu cử Hội Đồng Quản Trị cho nhiệm kỳ sắp tới 2017-2019. Một số đề nghị đưa ra như Chủ tịch Cộng Đồng Phạm Quang Hậu cần mời nhân sĩ địa phương có uy tín, kêu gọi giới trẻ tham gia ứng cử nhưng cũng rất cẩn thận và tế nhị. Theo bản nội quy vừa được tu chỉnh, điều kiện ứng cử cởi mở và hợp lý hơn hoàn toàn được mở rộng. Điều kiện “về Việt Nam bất cứ lý do gì đều không được ra ứng cử” đã hủy bỏ. Thời gian thành lập ban Vận Động và Tổ chức Bầu cử sớm nhất từ 30 hoặc 60 ngày, các thành viên trong Ủy Ban Vận Động và Bầu Cử cần hiểu rõ nội quy để hình thành bản điều lệ căn cứ vào tinh thần nội quy. Điều kiện cần phải được áp dụng là mọi thành viên trong Ủy Ban vận Động và Bầu Cử hoàn toàn độc lập với Hội Đồng Quản Trị.

Hiện tại trong sinh hoạt Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas vẫn còn có những mâu thuẫn giữa những người trong Hội Đồng Quản Trị; đặc biệt giữa ông Chủ tịch Phạm Quang Hậu và bà Thủ Quỹ Nguyễn Bảo Vân. Một số nguyên tắc căn bản không được tôn trọng kèm theo thiếu tinh thần họp tác và xây dựng. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas như một người đang đi trên chiếc cầu khỉ không có chỗ tựa. Một nhiệm kỳ sóng gió sắp kết thúc, bản tu chính nội quy đã hoàn tất. Với nội quy mới, những người còn quan tâm đến cộng đồng nên tích cực dấn thân tham gia vào Hội Đồng Quản Trị để thay đổi bộ mặt mới cho Cộng Đồng Người Việt

Quốc Gia Dallas: “Đường đi khó không vì ngăn sống cách núi mà chỉ vì lòng người ngại núi e sông”.

Be the first to comment

Leave a Reply