TU CHÍNH NỘI QUI CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA DALLAS

TU CHÍNH NỘI QUI CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA DALLAS

Thái Hóa Lộc

Bản Nội Qui của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas và các vùng phụ cận chính thức được phổ biến có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 9 năm 1985 do Giáo sư Đàm Trung Pháp, Chủ tịch lâm Thời ký ban hành. Bản Nội qui này gồm có 11 chương và 73 điều 30 trang.

Hai lần tu chính Nội qui. Lần tu chính thứ nhất trong nhiệm kỳ của Bác sĩ Phạm Văn Chất: Thay đổi chương I, Điều 3 – Chương VI, Điều 3 – Chương V, Điều 1 và Điều 5 – Chương VI, Điều 6. Bản tu chính đã được Bác sĩ Phạm Văn Chất ký và ban hành ngày 7 tháng 6 năm 1987. Lần tu chính thứ hai trong nhiệm kỳ của ông Nguyễn Văn Tường: Thay đổi Chương IV, Điều 3 – Chương V, Điều 1.

Nhìn lại Nội qui cũ từ Chương I đến Chương XI và qua hai lần tu chính Nội qui đã không thay đổi tổ chức sinh hoạt Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas. Qua các nhiệm kỳ của các chủ tịch ngay từ vị Chủ tịch lâm thời là Giáo sư Đàm Trung Pháp. Bản Nội qui không là kim chỉ nam trong tổ chức và sinh hoạt cộng đồng, ngược lại bản Nội qui được “niêm phong” và chỉ mở ra khi hữu sự hoặc “lá bùa hộ mạng” cho âm mưu của mình.

Trong Chương III : Quyền Lực và Giới Hạn

Điều 2: Giới Hạn

Khoản 1: Cộng Đồng là một Hiệp Hội bất vụ lợi, không đảng phái, không môn phái. Cộng Đồng không phản đối hoặc tẩy chay bất cứ một cá nhân, một đoàn thể hay tổ chức nào, ngoại trừ Cộng Sản.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas đã vi phạm khoản 1, Điều 2, Chương III này bao nhiêu lần. Nổi bật nhất là Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas liên kết với Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant cùng với một số Hội Đoàn qui trách, kết án tẩy chay ba tờ báo Người Việt Dallas, Bút Việt News, Á Châu Thời Báo, cảnh cáo Kiến Thức magazine, Trẻ Magazine và phản đối dưới hình thức “theo quyết định của các Hội đoàn” trong ngày bà Khúc Minh Thơ tổ chức “Ngày Tù Nhân Chính Trị năm 2008”. Việc thi hành Nội qui không được áp dụng theo một nguyên tắc rõ ràng mà chỉ tùy cơ ứng biến đã đưa đến hậu quả cộng đồng rối loạn, mất đoàn kết. Cộng đồng ngày càng chia rẽ trầm trọng. Một số người lợi dụng cho rằng sự chia rẽ này do bàn tay của cộng sản và những người gây xáo trộn cộng đồng là làm lợi cho cộng sản. Lần tu chính thứ 2, Chương II -Điều 2 – Khoản 2 (mới) về tư cách điều kiện ứng ứng cử: “Không tạo ra các xáo trộn trong Cộng Đồng và Hội Đoàn như tranh tụng v.v…”. Đây là một cái cớ để lợi dụng chụp mũ của những người dám nói lên sự thật bên trong của những người có “môn bài chống cộng”, thiếu khả năng trong cộng đồng, kéo bè kết đảng.

Một sự khôi hài hơn nữa cũng trong bản tu chính này là: “Điều kiện ứng cử chưa du lịch Việt Nam”. Nhưng không nói rõ là trong trường hợp “tang chế” có được chấp thuận hay không? Điều kiện này trở thành điều kiện tiên quyết áp dụng cho nhiệm kỳ vừa qua 2014-2016 mặc dù các nhiệm kỳ trước “bỏ ngỏ”.

Nhìn lại bản Nội qui cũ, có những chương và những điều chưa bao giờ đem ra áp dụng như Chương VI gồm có 9 Điều liên quan đến Ủy Ban Chấp Hành. Ủy Ban Chấp Hành chưa bao giờ được hình thành theo đúng nghĩa của bản Nội qui. Do đó việc tu chính Nội qui lần thứ ba rất cần thiết như lời cam kết của ông Chủ tịch đương nhiệm Phạm Quang Hậu cam kết trước như những người ủng hộ ông. Cộng đồng có vững mạnh và phát triển cần phải có một bản Nội qui thực tế và thích hợp; ngoài ra những người làm cộng đồng phải biết tôn trọng Nội qui.

Chúng tôi sẽ tiếp tục trong số báo tới.

Be the first to comment

Leave a Reply