Việt Nam : Hội thảo « Truyền thông phi Nhà nước » bị ngăn trở

Blogger Phạm Thanh Nghiên (thứ hai từ phải sang) trong buổi hội thảo ngày 30/07/2014.

FB

Vit Nam : Hi tho « Truyn thông phi Nhà nước » b ngăn tr

 Nhiu nhà hođng được mi tham d bui hi tho vđ tà« Truyn thông phi Nhà nước ti Vit Nam trong thi k hin nay » do đi s quáÚc t chc ti Hà Ni hôm 30/07/2014 đã b ngăn tr bng nhiu cách.

Được biết, do Vit Nam đã chp nhn mt s khuyến ngh trong cuc KiđiĐnh k Ph quát (UPR) ti Hđng Nhân quyn Liên Hip Quc, trong đó có lãnh vc truyn thông, Úđã cùng vi cáđi s quán Canada, New Zealand, Na Uy, Thy Sĩ, Hoa K và Liên minh châÂu t chc bui hi tho trên đây. Trong s khách mi tham d có cđi din chính quyn và các t chc xã hi dân s ti Vit Nam.

Tuy nhiên theo Mng lưới Blogger Vit Nam, mt ngày trước hi tho, blogger Nguyn Ngc Như Qunh đã b công an Nha Trang bt gi. Hai thành viên khác b ngăn chn ti Hà Ni, và blogger Phm Thanh Nghiên sau khi tham gia hi thđã b công an đnh đưa vđn, nh cóđi s quáÚc can thip mđược gii vây. Đi din các t chc khác như Hi Cu tù nhân lương tâm, Anh em Dân ch cũng b ngăn cđến tham d.

Be the first to comment

Leave a Reply