Liên Hiệp Quốc cáo buộc Việt Nam vi phạm nghiêm trọng tự do tôn giáo

Ông Heiner Bielefeldt, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo (ohchr.org)

Liên Hip Quc cáo buc Vit Nam vi phm nghiêm trng t do tôn giáo

Thanh Phương

Báo cáo viên đc bit ca Liên Hip Quc v t do tôn giáo hay tín ngưỡng cáo buc Vit Nam v nhng « vi phm nghiêm trng » quyn t do tôn giáo ca người dân, mc dùđã có vài tiến b v vic gim bt s kim soát ca Nhà nước.

 Trong cuc hp báo ti Hà Ni hôm 31/07/2014, sau khi kết thúc chuyếđi 10 ngà Vit Nam, Báo cáo viêđc bit ca Liên Hip Quc v t do tôn giáo hay tín ngưỡng, Heiner Bielefeldt cho biết là chuyếđi công đã b giáđon và trong thi gian viếng thăm, ông đã b các nhân viên an ninh và công an Vit Nam theo dõi sát vàông đã không th nói chuyn t do vi người dân, trái vi nhng điu kiđượđt ra cho chuyếđi này. 

Tuy nhn mnh làông không th cóđánh giá toàn din v các trường hp cá nhân, ông Bielefeldt tuyên b là« có nhng v vi phm nghiêm trng quyn t do tôn giáo »  Vit Nam. Các nhân chng đã k cho báo cáo viêđc bit ca Liên Hip Quc v nhng v vi phm c th, như thường xuyên mi lên công an, sách nhiu, qun thúc ti gia, b tù, phá hy nơi th phượng, đánh đp. 

Báo cáo viên đc bit ca Liên Hip Quc tuy vy cũng ghi nhn mt s tiến b, vi vic không gian cho vic hành đđãđược Nhà nước Vit Nam m rng mt cách thn trng. 

Phát ngôn viên B Ngoi giao Vit Nam Lê Hi Bình thì khng đnh vi báo chí rng chính ph Vit Nam đã làm tt c trong kh năng ca mình đđáng các yêu cu ca pháđoàn Liên Hip Quc trong thi gian viếng thăm. 

Nhưng ông Phil Robertson, Phó Giáđđc trách ChâÁ ca t chc Human Rights Watch thì t cáo Vit Nam vn ngăn không cho các nhà hođng vì t do tôn giáo gp báo cáo viêđc bit ca Liên Hip Quc, đông không nghe được nhng điu khác vi thông tin chính thc v tình t do tôn giáo và tín ngưỡng  Vit Nam.

Be the first to comment

Leave a Reply