Xuất cảng lậu trang cụ chống tàu ngầm, công dân Trung Quốc bị truy tố