Xem Phim Chiến Tranh Mỹ, Nghĩ Về Chiến Tranh Việt Nam