VN thông qua Luật Đặc xá sửa đổi để đáp ứng ‘nhu cầu’ đối ngoại