VN: Đảng viên 'thề hôm trước hôm sau tay nhúng chàm'