‘Việt Nam vận động hành lang để ông Trọng thăm Mỹ tháng 10’ - VOA Tiếng Việt