Việt Nam tuyên bố chuẩn bị sẵn sàng dịch bệnh bùng phát như ở Mỹ