Việt Nam tuyên bố ASEAN ủng hộ vai trò của Mỹ ở Biển Đông