Việt Nam trong nhóm cuối bảng xếp hạng tự do của Freedom House