Việt Nam : Tranh giành quyền lực quyết liệt sau khi chiến thắng virus