Việt Nam nhờ chuyên gia Nga tham gia công tác bảo quản xác ướp ông Hồ Chí Minh