Việt Nam dừng mọi hoạt động hội họp, tụ tập trên 20 người