Việt Nam cũng như các nước Châu Á phải đứng dậy bảo vệ chủ quyền - Tú Anh