Việt Nam: 100 tổ chức, cá nhân ra bản Yêu Sách 8 điểm về quyền tự do