Vắc-xin Moderna COVID-19 bước vào thử nghiệm giai đoạn cuối trong tháng này.