Vỡ đê sông Trường Giang, 9.000 dân Trung Cộng di tản khẩn cấp