TUYÊN BỐ CỦA HOÀNG CHI PHONG SAU KẾT QUẢ CUỘC BẦU CỬ SƠ BỘ DÂN CHỦ: