TT Trump tính chuyện bỏ quyền có quốc tịch theo nơi sinh - Reuters