TT Trump- Quốc hội: Chưa bên nào nhượng bộ về tường biên giới