TT Trump phủ quyết nghị quyết lưỡng đảng về Iran, coi là sự ‘xúc phạm’