TT TRUMP NÓI “QUÝ VỊ CÓ THỂ KHÔNG GẶP TÔI TRONG MỘT THỜI GIAN, TÔI CÓ RẤT NHIỀU KẺ THÙ GIÀU CÓ.”