TT Trump đi thăm biên giới để củng cố niềm tin về bức tường