TT Trump hoãn đánh thuế một số hàng hóa TC bán mùa Giáng sinh