Truyền thông Mỹ: Kim Jong Un xuất huyết não không nói chuyện được, đại quyền tạm giao cho chú và em gái