Trung Cộng sử dụng lao động nô lệ để duy trì mở cửa các nhà máy trong dịch bệnh?