Trung Cộng phù phép thống kê, thổi phồng tăng trưởng