Trung Cộng nghĩ gì về Bộ trưởng quốc phòng Mỹ sắp thôi chức?