Trung Cộng khoe DF-41, Mỹ cho thử hỏa tiễn lướt biển ở Guam - Trọng Nghĩa