Trung Cộng giảm tốc đột ngột, có thể mất vị thế ‘công xưởng thế giới’ vì Covid-19