Trung Cộng cài người nắm các định chế điều hành thế giới - Trọng Nghĩa