Trump yêu cầu truy thu người bảo lãnh nếu người được bảo lãnh nhận trợ cấp chính phủ