Trump tuyên chiến: "Các vị vui vẻ điều tra tôi, giờ tới lượt tôi điều tra các vị"