Trump thề tuyên bố tình trạng khẩn cấp để xây tường thành