Trump quyết không ký luật ngân sách nếu không có tiền cho tường biên giới