Trump muốn đẩy 2 tập đoàn Trung Cộng ZTE và Hoa Vi khỏi thị trường Mỹ (Trọng Thành))