Trump muốn gởi 15.000 quân đến biên giới Mêhicô để chặn di dân