Trừng phạt, công cụ chủ chốt trong chính sách đối ngoại của Donald Trump