Trưởng ban Biên giới Campuchia bị truy vấn về hiệp ước ký kết với Việt Nam